Ilość wyświetleń: 1429

Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym


Odsłuchaj

Powrót
konsultacje społeczne

CZYM JEST PLAN I CO ZAWIERA?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Określa reguły, które obowiązują wszystkich mieszkańców i instytucje. Jego celem może być ochrona istniejącego zagospodarowania, ponieważ można w nim wprowadzić zakaz zabudowy lub szczegółowe ograniczenia w prowadzeniu robót budowlanych. Może również służyć do porządkowania i koordynowania małych oraz dużych inwestycji o różnych funkcjach, wyznaczania nowych dróg i terenów zielonych itd. Dokument składa się z dwóch części: tekstowej i rysunkowej.

CZYM PLAN NIE JEST I CZEGO NIE ZAWIERA?

Plan miejscowy nie jest szczegółowym projektem architektonicznym, nie przesądza o szczegółowych rozwiązaniach projektowych, ani o terminie realizacji określonych inwestycji (np. budowie drogi czy wodociągu).


Proces planowania w pigułce:

1. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego.
2. Ogłoszenia o zbieraniu wniosków – I etap konsultacji społecznych.
3. Opracowanie projektu dokumentu planistycznego.
4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu dokumentu planistycznego.
5. Wyłożenie projektu dokumentu planistycznego do wglądu (wnoszenie uwag do projektu) – II etap konsultacji społecznych.
6. Rozpatrzenie uwag.
7. Uchwalenie dokumentu planistycznego.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O AKTUALNIE OPRACOWYWANYCH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH ?

1. Ogłoszenia w miejscowej prasie
2. Tablica ogłoszeń na biuletynie informacji publicznej (link)
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
4. System Informacji Przestrzennej – moduł PARTYCYPACJA (link)

W tym miejscu, po zalogowaniu można złożyć wnioski w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu/studium oraz uwagi w odpowiedzi na wyłożenie projektu planu/studium do publicznego wglądu.

Instrukcja obsługi modułu PARTYCYPACJA w tym składania wniosków:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualnie zapraszamy w szczególności do udziału w konsultacjach społecznych dot. opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Iława (SUiKZP) oraz Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w zach. części gminy Iława, które docelowo pozwolą na realizację farm fotowoltaicznych na terenach rolnych w wyznaczonych granicach. Granice opracowań (oznaczone kolorem niebieskim) poniżej:


Otwarte konsultacje społeczne zostały przeprowadzone:

  • w Szałkowie w dniu 01.08.2021 r.  podczas zorganizowanego pikniku pn. "Spotkania z folklorem";
  • w Woli Kamieńskiej w dniu 28.08.2021 r. podczas Dożynek Parafialnych;
  • w Stradomnie w dniu 04.09.2021 r. podczas Dożynek gminnych

Na ww. spotkaniach zespół projektowy prezentował koncepcje projektów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Iława, które to w głównej mierze określają nowe przeznaczenie nieruchomości w ww. dokumentach planistycznych jako tereny pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Oprócz przedstawienia ww. projektów, zespół projektowy przedstawił uruchomiony i wzbogacony o nowe funkcje System Informacji Przestrzennej, na którym pokazano użyteczne funkcje dla mieszkańców takie jak: sprawdzenie przeznaczenia w planie miejscowym swojej nieruchomości, możliwość składania wniosków i uwag do projektów dokumentów planistycznych, możliwość składania wniosków o wydanie zaświadczenia, wypisu i wyrysu z planu miejscowego. 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji, mieszkańcy złożyli łącznie 17 wniosków, w których wskazywali swoje uwagi do koncepcji projektu planu miejscowego i studium. W głównej mierze wnioski dotyczyły kwestii zakazu lokalizacji dużych farm wiatrowych, zabudowy uciążliwej. Zarówno koncepcja jak i ostatnia wersja projektów ww. dokumentów planistycznych uwzględnia postulaty wnioskodawców. Część wniosków nie mogła być rozpatrzona, gdyż dot. terenów położonych poza granicami opracowania. W załączeniu wykaz złożonych wniosków wraz z informacją o ich rozstrzygnięciu.

Oprócz otwartych spotkań zorganizowano również spotkania w różnych miejscowościach celem przybliżenia narzędzia do publikacji planów miejscowych i konsultacji społecznych tj. Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Spotkania odbyły się w Gałdowie (22.09.2021 r.), w Lasecznie podczas Gali Edukacji (15.10.2021 r.), w Urzędzie Gminy w ramach zebrania sołtysów (27.10.2021 r.), w Woli Kamieńskiej (08.11.2021 r.).

Dodatkowo, funkcjonalność SIP w formie praktycznych ćwiczeń została przedstawiona uczniom klas VII-VIII w Szkole Podstawowej w Rudzienicach w dniach 29.09 i 03.11.

Na zakończenie realizacji projektu zalety SIP w tym modułu PARTYCYPACJA służącemu konsultacjom zostały zaprezentowane podczas obrad Komisji Rady Gminy Iława w dniu 13.12.2021 r.


Więcej informacji: 
 - osobiście: w pok. nr 204 Urzędu Gminy w Iławie;
 - telefon: (89) 649 08 20;
 - email: tkonarski@gmina-ilawa.pl;

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur