Ilość wyświetleń: 4990

Dlaczego warto tu zainwestować


Odsłuchaj

Powrót

Nasze mocne strony:

 • Korzystne położenie komunikacyjne 

  Gmina Iława położona jest na styku trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na jej terenie znajduje się, jedna z największych w Polsce, magistrala kolejowa, która jest obecnie modernizowana.

 • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (zwolnienia na okres 1 roku, 3, 5 i 10 lat)
 • Możliwość objęcia wybranego terenu specjalną strefą ekonomiczną
 • Możliwości inwestycyjne

  Gmina Iława – zarówno w zasobach komunalnych, jak również prywatnych – posiada kilkaset hektarów gruntów pod inwestycje, często już uzbrojonych w podstawowe media. Są to grunty przeznaczone pod centra logistyczne, położone przy drodze krajowej nr 16 we Franciszkowie, grunty przemysłowe, pod usługi uciążliwe i nieuciążliwe, usługi sportowe oraz wiele gruntów pod usługi turystyczne. Na szczególna uwagę zasługują tutaj tereny inwestycyjne położone w pobliżu jez. Jeziorak w Siemianach, posiadające walory uzdrowiskowe.

 • Potencjał turystyczny 

  Z uwagi na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki gminy Iława. Do największych atrakcji turystycznych gminy Iława można zaliczyć:

  • Jezioro Jeziorak z otaczającymi miejscowościami, w tym przede wszystkim miejscowością Siemiany (m.in. ekomarina w Siemianach) oraz Makowo.
  • Ruiny zamku w Szymbarku oraz ich otoczenie. W listopadzie 1999 w ruinach zamku kręcono sceny do filmu „Król Olch” w reżyserii Volkera Schloendorffa. Koło Szymbarka znajduje się również cmentarz rodziny von Finckenstein.
  • Natomiast odchodząca od wsi Szymbark sosnowa aleja, licząca sobie dwieście lat, która w całości stanowi pomnik przyrody, nosi nazwę Alei Napoleona. Jak głosi miejscowy przekaz tą aleją podążał Napoleon w kierunku pałacu w Kamieńcu, w którym stacjonował przez dwa miesiące 1807 r.
  • Liczne atrakcje przyrodnicze (rezerwaty, obszary Natura 2000 –np. Aleje Pojezierza Iławskiego, Jezioro Karaś), rekreacyjne (ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne, szlaki piesze, ), miejsca historyczne (Izba Pamięci prof. Emila von Behringa w Ławicach –miejscu urodzenia tego niemieckiego bakteriologa, wynalazcy szczepionek przeciwko błonicy i tężcowi; Jezierzyce, gdzie 28 lipca 1973 r. gościł Karol Wojtyła –późniejszy papież Jan Paweł II, kanonizowany w 2014 r.)
 • Uwarunkowania prawne 

  Gmina Iława, jako jedna z nielicznych w województwie, posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, ze zapisy te są bardzo elastyczne, dzięki czemu dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności od potrzeb inwestora.

 • Profesjonalne i życzliwe podejście pracowników Urzędu Gminy do inwestora  

  Indywidualny Opiekun Inwestora – każdy inwestor ma w naszym urzędzie swojego opiekuna, który pomaga mu od początku do końca w procesie inwestycyjnym. Jest to pomoc w np. uzyskaniu decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, itp. Stosujemy również zasadę elastycznego dopasowania naszego czasu pracy do potrzeb inwestora. Mamy profesjonalne i życzliwe.

 • Potencjał intelektualny

  Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest dużym atutem w kontekście współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami, które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur