Ilość wyświetleń: 353

Program „Opieka 75+” na rok 2024


Odsłuchaj

Powrót
Program

Gmina Iława otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania publicznego określonego Programem „Opieka 75+” na rok 2024.

Wartość dofinansowania: 52 513,00 zł
Całkowita wartość projektu: 87 522,00  zł


Podstawowe informacje o projekcie:

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.


W 2024 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.


Data podpisania umowy: czerwiec 2024 r.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024 .

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur