Autor: Robert Jankowski , 2023-05-26, 14:08

Ilość wyświetleń: 695

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta


Odsłuchaj

Powrót

W piątek, 26 maja br. odbyła się LVI sesja rady gminy Iława. Sesja, ze względu na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, miała uroczysty charakter. Z tej okazji zostały wręczone przez Wójta Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Romana Piotrkowskiego wyróżnienia.

Na początku sesji, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, z okolicznościowym odczytem wystąpił wójt Harmaciński. W swoim wystąpieniu nakreślił genezę i tło historyczne powstania samorządów terytorialnych. Podkreślił również jak ogromną rolę w samorządzie terytorialnym odgrywają radni, sołtysi, sołectwa, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Od których zaangażowania i pracy zależy jakość życia w naszej gminie. Wyraził także przekonanie, że mieszkańcy naszej gminy dobrze czują się w swoich „małych ojczyznach” i są coraz mocniej zaangażowani w działania służące ich rozwojowi.

Po wystąpieniu wójta zostały wręczone wyróżnienia. Laur Gminy Iława otrzymali: Zdzisław Standarski – wieloletni pracownik Gminy Iława, Beata Grzechnik – wieloletni sołtys sołectwa Wola Kamieńska, radna gminna oraz Bożenia Lewandowska – Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.

Następnie zaprezentowane zostało Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2022. Przedstawiony został również raport o stanie gminy.

 Rada Gminy Iława po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok.

„Laur Gminy Iława” otrzymali:

Pan Zdzisław Standarski – wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Iławie, który zajmuje się sprawami budownictwa i utrzymania mienia komunalnego. Pan Zdzisław to pracownik z ponad 47 letnim doświadczeniem zawodowym, a od 27 lat związany jest z gminą Iława. Swoje obowiązki służbowe wykonuje wyjątkowo sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem. Kieruje się poczuciem odpowiedzialności i lojalności wobec interesantów i przełożonych. Wzorowo wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej wykonując zadania publiczne, służące wspólnocie samorządowej oraz indywidualnym interesom mieszkańców. Prowadził i nadzorował wiele inwestycji budowlanych takich jak budowy i rozbudowy szkół, świetlic wiejskich, budynków komunalnych, stacji uzdatniania wody jak również wiele drobnych inwestycji, które znacząco wpłynęły na rozwój gminy Iława.

Pani Beata Grzechnik – pełni funkcję sołtysa sołectwa Wola Kamieńska już od ponad 12 lat działając na rzecz społeczności lokalnej. Od 9 lat jest również przedstawicielem sołtysów. W 2016 roku została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2016” oraz Super Sołtys Powiatu Iławskiego. Pani Beata od 2018 roku jest także Radną Rady Gminy Iława oraz Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji i jako przedstawiciel władzy lokalnej wykonuje swoje obowiązki kierując się dobrem wspólnoty samorządowej. Działa również społecznie, już od ponad 13 lat jako Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, wspiera społeczną aktywność, przyczynia się do tworzenia tożsamości środowiskowej mieszkańców, współdziała z organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym i innymi instytucjami, inicjuje i organizuje działalność kulturową, sportową i rekreacyjną wśród mieszkańców.

Pani Bożena Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu, która stanowisko dyrektora piastuje od początku powstania szkoły w Wikielcu czyli od 1 września 2007 roku. Wcześniej to jest od 1 września 1997 r. do 31 sierpnia 2007 r. kierowała Samorządową Szkołą Podstawową w Karasiu. Pani dyrektor w rzetelny i odpowiedzialny sposób wykonuje obowiązki związane z powierzonym jej stanowiskiem. Zapewnia uczniom niezbędne warunki do ich rozwoju, dba o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Podejmuje wszelkie działania mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań w obszarze edukacji, sportu i kultury. Za działalność dydaktyczno-wychowawczą i działania na rzecz oświaty i kultury wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Od 1993 roku jest współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Iława.


Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur